Trip home

Trip home

May 28, 2010 - June 5, 2010

May 28 - June 5, 2010: My trip from Washington to Minnesota.