Planing for China. 中国

Planing for China. 中国

May 1, 2008 - May 12, 2010

May 1, 2008 - May 12, 2010: I am planing to visit some specific cities in China : ??, ??, ??,??, ???? Qingdao, Beijing, Shanghai, Nanjing, Ha er bing.