Kirk's 2011 treck through S E Asia

Kirk's 2011 treck through S E Asia

September 17, 2012 - September 18, 2012

September 17 - 18, 2012: Depart Orlando, Florida USA 4/24/11 to Atlanta, Ga. Go Atlanta to Tokyo (13 hours). Tokyo to Singapore. Singapore to kuala Lumpur, Malaysia and on to Saigon, Vietnam....