Ethiopia

Ethiopia

December 23, 2012 - January 1, 2013

December 23, 2012 - January 1, 2013: I'm going to tour Ethiopia for Christmas