2010 Summer Journey

2010 Summer Journey

March 25, 2012 - March 25, 2012

March 25 - 25, 2012: Mount Vernon to Philadelphia to Sesame Street then to Hershey Park