Orlando to Houston by bicycle

Orlando to Houston by bicycle

February 25, 2009 - March 19, 2009

February 25 - March 19, 2009: A bicycle tour from Orlando, Florida to Houston, Texas via the Gulf Coast/ New Orleans