Hong Kong

Hong Kong

November 1, 2007 - November 9, 2007

November 1 - 9, 2007: HK tour